Öppna apier

Startsida

Projektet syftade till att inom ramen för Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) skapa förutsättningar för att tillgängliggöra data beträffande elevinformation, så som statistik kring avbrott, studievägar, val av inriktning och dylikt. Genom att fokusera på avbrottsstatistik, där juridiken utmanas i hänseende till PUL, skapades processer och regler för att hantera känslig data. Samtidigt tydliggjordes strukturer och definitioner av data som hanteras i den dagliga verksamheten. Under första delen av projektet kartlagdes befintliga datakällor. En definitionskatalog skapades för att enligt de standarder som används nationellt kunna strukturera den data som finns tillgänglig. En diskussion med de som idag använder sig av avbrottsstatistik inleddes för att diskutera vad som var intressant att öppnas upp. Samtidigt inleddes en diskussion med experter på det juridiska området om vad som kunde öppnas upp. I den andra fasen skapades två datalager, ett internt och ett externt. För att få åtkomst till det externa datalagret skapades API:er, som tillsammans med beskrivning i film och text finns på hemsidan api.pedagogisktcentrum.se. Utmaningarna i projektet har främst varit definitioner, att skapa regler för tvättning, samt hur GR Utbildning kan publicera känslig data utan att riskera att röja enskilda individer. Projektet har stärkt insikten om förtjänsten med tillgänglighet till data gällande elevinformation, vilket gör att möjligheten att utveckla detta ytterligare undersöks.